எங்களது  www.rajeshkumarnovels.com இணையத்தளம்  அல்லது RK பப்ளிஷிங் பற்றி தகவல்களை  அறிந்து கொள்ளவோ மற்றும் கருத்துக்களை பரிமாறி கொள்ளவோ, கீழக்கண்ட மின்னஞ்சல் வழியாக  தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஆவலுடன் எதிர்ப்பார்க்கிறோம்.