பூம்புகார் பதிப்பகம் ,
புதிய என்.127 ( பழைய என்.63) பிரகாசம் சாலை (பிராட்வே),
சென்னை – 600108, இந்தியா.

அறிவு நிலையம் ,
32/107 கௌடியா மாடவீதி,
ராயப்பேட்டை, சென்னை – 6000014.

மூவர் நிலையம்,
32/107 கௌடியா மாடவீதி,
ராயப்பேட்டை, சென்னை – 6000014.

தமிழன் நிலையம்,
20 முது முதலி தெரு,
ராயப்பேட்டை, சென்னை – 6000014.

விசாலம் பப்ளிகேஷன்ஸ்,
56/35 ஐயம் பெருமாள் தெரு,
ராயப்பேட்டை, சென்னை – 6000014.

ஸ்ரீ செல்வா நிலையம்,
தபால் பேட்டி என் 5571, 107/1,
கௌடியா மாடவீதி,
ராயப்பேட்டை, சென்னை – 6000014.